Blogg, CRM, Digitalisering

Roadmap Controlling

Gustav Ängermark - Lästid: 3 min25/10/2023

Att övervaka och ständigt anpassa sin digitala roadmap är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med sin digitala holistiska transformation

Flexibilitet och ständig omprövning av framdriften i ett digitalt transformationsprojekt är avgörande för att säkerställa att ni håller er på rätt spår och uppfyller era mål och syften. En väl utformad roadmap kommer att hjälpa din organisation att uppnå sina individuella mål för digital transformation.

Nedan följer några viktiga faktorer att ta hänsyn till när ni utvecklar och kontinuerligt övervakar er färdplan för digital transformation:

Fastställa Status quo med en måldefinition

Inledningsvis bör fokus ligga på en tydlig formulering av den övergripande visionen för projektet och de mål som företaget vill uppnå med den digitala transformationen. Man måste också definiera specifika mål mot vilka projektets framgång kan mätas.

För detta är det viktigt att förstå organisationens nuvarande tekniska infrastruktur och processer för att kunna avgöra vilka förändringar som behöver göras för att stödja det digitala transformationsprojektet. Måldefinitionen bör definieras som slutmålet för det digitala transformationsprojektet.

Detta inkluderar att identifiera det önskade resultatet av projektet och de specifika funktioner som måste finnas på plats för att stödja det.

Delprojekt, intressenter, krav

För att kunna strukturera projektet på ett tydligt och effektivt sätt redan från början bör nästa steg vara att dela upp målbilden i separata milstolpar. Denna steg-för-steg-metod är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av ett digitalt transformationsprojekt. Det innebär att projektet delas upp i mindre, hanterbara delar och att genomförandet av dessa delar sker i en logisk ordning. Det bör noteras att detta endast är en preliminär planering av projektet, som kan eller bör ändras när som helst baserat på efterföljande granskningar. 

Inom ramen för denna uppdelning kan en prioritering av de enskilda projektdelarna bidra till att förenkla en inledande struktur för färdplanen. För detta ändamål är det lämpligt att välja ett prioriteringsramverk som är vanligt i branschen för att närma sig transformationsprocessen med en lättförståelig och giltig metod. Dessutom kan beroenden mellan delprojekt och milstolpar på ett naturligt sätt definiera flödet och förändra det under projektets gång. 

En annan del av de första stegen i projektutvecklingen är att identifiera alla intressenter som kommer att påverkas av det digitala transformationsprojektet och förstå deras specifika krav och förväntningar. Alla intressenter bör integreras i processen från början för att effektivt och snabbt kunna samla in nödvändig processrelaterad information och krav och inkludera dem i transformationsprocessen.

Från ledning till förändringsmodell

Därefter bör en styrningsmodell utvecklas. En styrmodell är en uppsättning processer och förfaranden som används för att hantera och kontrollera det digitala transformationsprojektet. Detta inkluderar att definiera roller och ansvar, beslutsprocesser och kommunikationsprotokoll.

Digital transformation kräver ofta betydande förändringar i hur ett företag arbetar. Det är därför viktigt att upprätta en plan för förändringshantering för att effektivt hantera dessa förändringar. Detta inkluderar att identifiera de viktigaste drivkrafterna för förändring, förstå effekterna av förändringarna och utveckla strategier för att kommunicera förändringarna till intressenterna.

Frågan här är: "Tar ert transformationsprojekt hänsyn till aspekter från alla tre pelarna strategi, kultur och teknik?"

Fortlöpande kontroll med justeringar

När de inledande stegen för att utveckla transformationsprojektet har slutförts och det går in i den aktiva genomförandefasen är det viktigt att övervaka och mäta framstegen hela tiden för att säkerställa att projektet förblir hållbart på rätt spår och uppnår sina mål. Detta inkluderar att analysera viktiga resultatindikatorer, såsom projektets tidsplan och budget, och att regelbundet granska projektet för att identifiera och hantera eventuella spontana problem eller utmaningar som uppstår.

När projektet för digital transformation fortskrider är det också viktigt att kontinuerligt justera färdplanen baserat på analys och observation. Detta inkluderar att justera projektplanen efter behov för att lösa utmaningar när de uppstår och göra ändringar i styrningsmodellen och planen för förändringshantering för att stödja projektets framgång.

Flexibiliteten och den nya inramningen av aktuella utmaningar bör ses som en fördel och ett centralt verktyg för projektutveckling i detta avseende. Processen kan och bör förbli anpassningsbar och smidig i stället för att av ren konsekvens bortse från mycket sannolika nya utmaningar i processen. 

 

Ta kontakt med oss.

Dela

Taggar

Contact us
Author:
Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden