Digitalisering

Hur man får en lyckad start på sin digitala transformation

Gustav Ängermark01/11/2023

Strategier för tillverkningsindustrin

Inledning

Digital transformation är utan tvekan en av de viktigaste frågorna som tillverkningsindustrin arbetar intensivt med. För många företag är det dock en verklig utmaning att utveckla en företagsspecifik IT-strategi. Teknik och användningsmodeller förändras i allt snabbare takt, och det är svårt för chefer och medarbetare att alltid hålla sig uppdaterade. Ofta är organisationen och IT-infrastrukturen inte tillräckligt förberedda för kommande digitaliseringsprojekt. 

Det aktuella läget för digitaliseringen inom tillverkningsindustrin

En långtidsstudie av Trovarit visar att mer än hälften av alla ERP-system inom tillverkningsindustrin är tio år gamla eller äldre. Samtidigt uppger nästan två tredjedelar av de tillfrågade att deras affärslösning inte längre uppfyller de aktuella kraven. Till exempel att koppla upp intelligenta system mot nätverk eller införa datadrivna metoder. Behovet av digitalisering är därför uppenbart, och det finns ett akut behov av åtgärder för många små och medelstora företag. Som så ofta är fallet så är det endast de som tar de grundläggande stegen idag som kommer att lyckas i en miljö som alltmer präglas av dynamik och krav på innovation och att hitta de rätta lösningarna. 

Utmaningar och frågor innan man investerar

Innan företag investerar i digitalisering måste de ställa några avgörande frågor: 

- Hur väl positionerat är mitt företag idag när det gäller digital teknik, processer, erbjudanden och tankesätt? 

- Har jag en digitaliseringsstrategi som stöds av den högsta ledningen? 

- Hur kan jag förändra kulturen i mitt företag och förbereda det för förändring? 

Digitalisering handlar inte bara om IT

Det är viktigt att inse att digitaliseringen inte bara påverkar IT, utan hela affärsorganisationen. Det handlar om målgrupper, marknader och hållbar differentiering från konkurrenterna. Särskilt inom tillverkande industri är den rådande mentaliteten ofta att aldrig ändra ett pågående system eftersom fel på en enda komponent kan få allt att stanna upp. En noggrann bedömning av risker som kan påverka leveranskapaciteten skapar både större motstånd mot förändringar och nya möjligheter för konkurrens. 

Vikten av en övertygande strategi och roadmap

För att åstadkomma sådana djupgående förändringar krävs oftast en övertygande strategi och en konkret färdplan. Många små och medelstora företag har dock inte den personal som krävs för att kombinera branschkunskap med digitaliseringskunskap och förändringsledning. Cirka 60 % av alla företag inom tillverkningsindustrin har ännu inte utvecklat en övergripande strategi för sin digitalisering. 

Användningen av moln och teknikens roll

Många av digitaliseringsfrågorna är nära kopplade till molnet. Även om den grundläggande skepsisen mot molnsystem minskar finns det fortfarande reservationer. Ämnen som artificiell intelligens och maskininlärning, liksom moln, big data och IoT, blir nu allt viktigare även för små och medelstora företag. Här är det viktigt att göra dessa ämnen mer konkreta med tillvägagångssättet: "små steg till digitalisering".

En bra start på digitaliseringen

En bra startpunkt för digitaliseringen är användningen av datadriven informationshantering och artificiell intelligens. Små och smidiga lösningar kan analysera leveranstider för material och upptäcka avvikelser från det normala, samt föreslå optimala påfyllningstider.

Hybridlösningar och molntjänster

Moderna affärsplattformar som Microsoft Dynamics 365 möjliggör hybridlösningar där enskilda befintliga system kan drivas lokalt och kompletteras med molnfunktioner efter behov. Flexibilitet och öppenhet för ny teknik är nyckelord. Användningen av ett privat moln ger också betydande stöd här för att direkt täcka exempelvis compliance frågor. 

Våga ta nästa steg

Efter att ett inledande projekt har startats bör ytterligare steg övervägas: Vilka tekniker krävs? Hur kommer förändringarna att påverka företaget? Hur ska olika applikationer länkas samman? Med varje steg får företagen en djupare insikt i teknikerna och kan våga ta nästa steg. 

Slutsats: COSMO CONSULT som expert på digitalisering

Digitalisering kräver en tydlig strategi, en öppen företagskultur och förändringsvilja. Tillverkningsföretag bör inte skjuta upp sin IT-modernisering för att konkurrenterna och kunderna ännu inte har gjort det. Molnteknik bör inte vara tabu, utan bör användas på ett målinriktat sätt för att utöka det egna systemet. COSMO CONSULT hjälper medelstora företag att utveckla sina egna koncept för digital omvandling. "Digital Maturity Check" hjälper till att utvärdera den egna digitala mognaden och att jämföra sig med andra företag i branschen för att kunna sätta upp tydliga mål för framtiden. En modern affärslösning måste vara flexibel, smidig och öppen för ny teknik för att förbli konkurrenskraftig på lång sikt.

Dela

Contact us
Author:
Gustav Ängermark
Head of Sales Sweden