Agil projektmetodik

Avsikten med agil systemutveckling är att försöka hantera komplexiteten hos dagens affärssystem och göra dem flexiblare. I agil systemutveckling tar man mer hänsyn till önskemål om ändringar och reagerar flexibelt på nya krav som dyker upp först under projektets gång. Mot denna bakgrund planeras målsystemet inte i detalj vid projektets början för att sedan utvecklas i ett projekt; utan de enskilda kundönskemålen bearbetas inkrementellt i interaktiva cykler.

SCRUM

 COSMO CONSULT använder SCRUM-metoden vid agil systemutveckling. Denna utmärks av en enkel struktur, tydligt definierade roller och ett självorganiserande team, vilket gör den lätt att använda i programvaruprojekt.

 Alla krav och behov som ställs på det färdiga systemet vid projektets start planeras  enbart i stora drag för att göra analysen mindre krävande. Först i de enskilda två till fyra veckor långa cyklerna blir kraven, som viktats och prioriterats efter kostnad och nytta, analyserade i detalj, utformade, utvecklade, testade och beslutade.

Eftersom kunden i hög grad integreras i processen säkerställs att de behov som bearbetats, och därmed också att den färdiga lösningen, motsvarar kundens önskemål. Vid slutet av varje implementeringscykel ska de krav som kunden ställer på den färdiga lösningen uppfyllas. Om det under projektets lopp däremot uppkommer önskemål om ändringar i redan slutförda komponenter utförs dessa först när projektet har slutförts. I stället betraktas de som nya krav som viktas, prioriteras och bearbetas i efterföljande cykler.

 

Kontakta oss!

COSMO CONSULT Sverige

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
+46 8 7998660
E-Mail
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
+46 8 7998660
E-Mail
Adelgatan 6
212 22 Malmö
+46 8 7998660
E-Mail
Storgatan 43
903 26 Umeå
+46 8 7998660
E-Mail
Fålhagsleden 53
753 23 Uppsala
+46 8 7998660
E-Mail