Digitalisering

Tre faser i migrationen till molnet

Christian Krause16/06/2020

Varje resa börjar med ett första steg. En strategisk migration till molnet är också en sorts resa. Det är ingenting du vill klämma in för hela företaget på en och samma dag. Snarare tvärtom. När de strategiska ramarna  är satta, och IT-arbetsbelastningarna som ska migreras har definierats och prioriterats (exempelvis i samband med en COSMO CONSULT Workshop baserad på ramvillkoren för molnanpassningen), kan du starta med ett initialt pilotprojekt som migreras till molnet, för att sedan göra flera efterföljande projekt.  

Register now

This webinar is booked out

Ramvillkoren för molnanpassningen utgör den konceptuella tekniska ”landningszonen” dit alla IT-relaterade arbetsbelastningar migreras.  De blir också aktuella flera gånger under senare faser av migrationen till molnet. De fungerar då som riktlinjer för arbetsbelastningarnas livscykler och tillhandahåller alla rätta frågor och svar på stundande beslut, t.ex. när det gäller styrning och efterlevnad.  

Faser i migrationsprojekt

Molnmigrationsprojekt kan se olika ut och vara olika stora beroende på den strategiska betydelsen, omfattningen, komplexiteten och tekniken bakom infrastrukturerna och applikationerna som ska migreras.  Med det sagt följer alla projekt vanligtvis samma grundläggande trefasmodell:

  • Bedömning
  • Migration
  • Optimering

Det första migrationsprojektet bör hållas litet genom att ni noggrant väljer ut arbetsbelastningar som bara är ”lagom” viktiga för affärsverksamheten. Med andra ord, gör det inte för enkelt, men migrera inte heller en värdeskapande kärnprocess det första ni gör. Tanken är att börja med små steg, lära er under resans gång och gradvis tillämpa det ni lär er på större och större uppgifter.

Bedömning

I bedömningsfasen använder vi en kombination av muntliga undersökningar och tekniska analysverktyg för att bestämma vilken miljö ni ska börja med. Denna bedömning är inte begränsad till era IT-system och mjukvaruversioner. Istället tar vi tillfället i akt att göra oss en samlad bild av våra kunders affärsverksamheter. Den här fasen innebär vanligtvis samarbete med projektledare, IT-specialister, slutanvändare och andra personer med värdefull insyn i verksamhetsmålen, förutsättningarna, andra krav och ramvillkor för de IT-arbetsbelastningar som ska migreras. I den här fasen kan vi som alternativ till ”1:1 rehost migration to the cloud” tillsammans med er även identifiera och överväga potentiella tekniska och organisatoriska ändringar (omstrukturera kod, omforma, återskapa, ersätta).

Ett av de huvudsakliga utfallen av den här typen av utvärdering är en detaljerad förståelse för kostnadssituationen – befintliga driftkostnader för applikationer, en prognos för driftskostnaderna för molnet efter migrationen och kostnaderna för själva migrationen. De här kostnaderna kommer tillsammans med de andra fördelarna med migrationen att vara en avgörande faktor för migrationsprojektet. Vanligtvis fattas ett beslut efter bedömningen att antingen gå vidare med applikationsmigrationen eller att kontrollera om en annan arbetsbelastning kan ha bättre potential.

Migration

När migrationen har fått grönt ljus kartlägger och flyttar våra tekniska specialister antingen infrastrukturen för en definierad IT-arbetsbelastning i Azure, eller hjälper dig att uppdatera applikationer genom att ställa in och driftsätta containerbaserade tjänster. Baserat på landningszon-konceptet som definierats under formuleringen av ramvillkoren för molnanpassning, lägger vi grunden för att utöka företagets nätverk till att omfatta komponenter som finns tillgängliga i Azure, och vi ställer in identitetsnycklar, säkerhetspolicyer och artefakter (t.ex. Azure Active Directory, Azure AD Connect, Security Advisor) som planerat. Parallellt med själva migrationen implementerar vi vanligtvis användartester och övervakar de kvalitativa och kvantitativa kvalitetsegenskaperna i den nya miljön som definierats i återställningsplanen.

Optimering

I optimerings- och administrationsfasen kan ni välja att låta vårt Moln- och IT-service team ta hand om pågående administration och övervakning av dina nyligen migrerade IT-arbetsbelastningar och implementera förebyggande underhåll och fortlöpande optimering av miljön. Optimering kan påverka kostnader såväl som tekniska och säkerhetsrelaterade faktorer. Dessutom är det väldigt enkelt att få en uppfattning om var man ska börja – molnbaserade infrastrukturer och applikationer ger omedelbart massor av telemetridata som utan svårigheter kan analyseras för optimeringspotential.

Sammanfattning

Vägen till konkurrenskraftiga fördelar för alla verksamheter går genom molnet. Molnmigration, vanligtvis implementerad i tre faser, ger framgångsrika IT-strukturer och mer effektiva applikationer, är prisvärt och säkert samtidigt som det kopplar samman människor, information och processer på nya sätt. Verksamheten och IT harmoniserar bättre och tillsammans optimerar dem de värdeskapande processerna och skapar nytt värde för era kunder.

Vill ni veta hur er verksamhet på ett säkert sätt kan dra nytta av molnet?  

Anmäl er till vårt kostnadsfria webinar “Why now is the best time to take your IT infrastructure to the Microsoft Cloud!” torsdag 25 juni klockan 11:00. Vi informerar er om hur ett professionellt migrationskoncept bör se ut och vilka processer som bör föras över till molnet först.

Ont om tid? Vår guide “The Key to a successful Cloud Migration” är en bra början. Här hittar ni information om när det är värt att starta, hur ni gör det kostnadseffektivt och mycket mer.  

Dela

Kommentera